بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی

کمیسیون ماده۹۹ شهرداری

کمیسیون ماده۹۹ شهرداری

کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری

کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری با پیشرفت شهرنشینی و افزایش نیاز به مسکن افرادی برآنند که در خارج از محدوده ی شهری ساخت و ساز غیر قانونی انجام دهند. در این بین کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر قانونی که در محدوده بیرون شهرانجام می شود تشکیل شده است. کمیسیون ذکرشده […]
ادامه مطلب
0
No products in the cart.
× پشتیبانی