بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی

دادگاه صالح براي دعواي الزام

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره با تصویت قانون روابط موجر و مستاجر در سال 56، شرایطي ایجاد شد که طبق آن رابطه استیجاری که بین موجر و مستاجر ایجاد شده، با پایان یافتن اجاره تمام نميشود و مال اجاره ای هم چنان دست مستاجر می ماند و مستاجر هم چنان می توانست از […]
ادامه مطلب
0
No products in the cart.
× پشتیبانی