دپارتمان بازپس گیری اموال مصادره شده

باز پس گیری اموال مصادره شده
با عنایت به ماده ۲۱۴ ق.م و اصل ۴۹ قانون اساسی که میتوان هر نوع ثروت نامشروعی را مصادره نمود؛ در مواردی اتفاق می افتد که ملک یا اموالی قبل از مصادره شخص مال را به وسیله مبایعه نامه به فرد دیگری فروخته که دراین صورت مصادره این اموال به حقوق اشخاص آسیب رسانده و یا افرادی که دارای حقوق مشروعی هستند و شامل این اصول نمی شدند سهوا و اشتباها مصادره شده که به وسیله کادری مجرب میتوان به حقوق و اموال خود دست یافت….

درخواست خود را ارسال کنید

درخواست مشاوره

درخواست مشاوره با وکیل های پایه یک دادگستری بنیاد درخواست وقت ملاقات