ديدار صمیمی با جناب آقای منذر الموسوی قایم مقام و معاون وزیر اقتصاد جمهوری عراق

Date of completion:

Link:

Description:

ديدار صمیمی با جناب آقای منذر الموسوی قایم مقام و معاون وزیر اقتصاد جمهوری عراق

ديدار صمیمی با جناب آقای منذر الموسوی قایم مقام و معاون وزیر اقتصاد جمهوری عراق
مشهد مقدس:12 بهمن 1396
موضوع:تامین امنیت قراردادهای حقوقی تجار و بازرگان دو کشور
در حاشیه هفتمین میز کشوری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق

مشهد مقدس:12 بهمن 1396

درخواست مشاوره با وکیل های پایه یک دادگستری بنیاد درخواست وقت ملاقات