بنیاد حقوقی وکیل علیمردانی

کمیسیون های شهرداری

‌هشدار: مطالب ارائه‌شده درهرحال اسباب بی‌نیازی شما از وکالت یا مشاوره با وکیل دادگستری متخصص در موضوع را فراهم نمی‌آورد زیرا ممکن است شما پس از خواندن مطالب ذیل استنباطی کاملاً متفاوت با یک حقوقدان داشته باشید یا اینکه  قاضی رسیدگی‌کننده به دعوای مطروحه استنباط متفاوتی از قوانین داشته باشد و یا در جلسه رسیدگی سؤالات متفاوت (بعضاً جهت‌دار به لحاظ حقوقی) مطرح گردد که نیاز به پاسخگویی فوری و حقوقی دارد از سوی دیگر بامطالعه مطالب حقوقی ذیل ممکن است شما نیز به‌مانند بسیاری از مراجعین به دادگستری در تبیین خواسته و طرح دفاعیات به‌طور شفاهی و کتبی دچار اشتباه شوید و تصورات ذهنی متفاوتی از حقوقدانان را به دادگاه ارائه دهید که نهایتاً خسارات و صدمات غیرقابل جبرانی را برای شما فراهم آورد نکته نهایی هم اینکه وکیل دادگستری در موضوعات حقوقی به تشخیص خود عمل می‌نماید و از سوی دیگر درگذر زمان ممکن است دفاعیات وی در پرونده‌های مختلف و حتی در جریان سیر یک پرونده اختلافات فاحشی را داشته باشد تا بتواند بهترین نتیجه را به نفع موکل خود کسب نماید.

حقوق اسلامی » پاييز 1384 – شماره 6 (از صفحه 89 تا 114) (26 صفحه)نویسنده : ابراهیم عبدی پور فرد

چکیده

حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت، از تاسیسهای‌ حـقوقی‌ رایـج‌ در حـقوق موضوعة ایران است که در خصوص وحدت یا دوگانگی آن هم در دکترین‌ و هم در رویّة قضایی اختلاف نـظر وجود دارد و به نظر می‌رسد این امر‌ ناشی از عدم تبیین‌ ماهیّت‌ و طبیعت حقوقی ایـن حقّ است. این نـوشتار بـا طرح دیدگاههای مختلف به تبیین مفهوم و ماهیت حق سرقفلی به عنوان یک حق و امتیاز و تمایز آن از سرقفلی به عنوان وجهی که توسط‌ مستاجر به مالک یا مستاجر قبلی پرداخت می‌شود، می‌پردازد و سـپس با رویکردی تحلیلی از مقایسة حقّ سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت و بیان جهات اشتراک و افتراق آنها بحث می‌کند.

مـقدمه و طرح بحث

حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی، دو تأسیس حقوقی رایج در عرف جامعه و حقوق موضوعة‌ ایران‌اند‌ که قدمت تاریخی آنها صرفاً به چند دهة اخیر ختم می‌شود و از لحـاظ فـقهی از مسائل مستحدثه و نوپیدا تلقی می‌شوند. اگر چه در منابع فقهی و حقوقی کم و بیش در‌ خصوص‌ این دو نظریاتی ارائه شده است، با توجه به تحول قوانین موجر و مستأجر و تغییر تدریجی نگرش قانون‌گذار در ایـن مـورد و اختلاف دیدگاههایی که در این خصوص به چشم می‌خورد‌، مجال‌ بحث‌ به قوت خود باقی است‌.

در این نوشتار با رویکرد تحلیلی به بررسی این دو تأسیس حقوقی در حـقوق مـوضوعة ایـران و مبانی فقهی آن می‌پردازیم‌ و ضمن‌ بـیان‌ وجـوه افـتراق و اشتراک این دو، در تبیین ماهیت‌ حقوقی‌ این دو حق می‌کوشیم. در این زمینه، مباحث لازم در چند بند مطرح می‌شود و در معرض سنجش افکار نقادانة‌ اهل‌ نـظر‌ قـرار مـی‌گیرد. امید است این مباحث فتح بابی برای طـرح‌ دیـدگاههای اهل فن در این خصوص باشد.

 

0
No products in the cart.
× پشتیبانی