كارگاه آموزشی تخصصی “مديريت مذاكرات بين المللی و تنظيم قراردادها”

Date of completion:

Link:

Description:

كارگاه آموزشی تخصصی
``مديريت مذاكرات بين المللی و تنظيم قراردادها``

كارگاه آموزشی تخصصی
“مديريت مذاكرات بين المللی و تنظيم قراردادها”
با حضور دكتر ماروسی (رياست شورای مديران مركز حقوقی داوری لاهه)
هتل مجلل درويشی

كارگاه آموزشی تخصصی “مديريت مذاكرات بين المللی و تنظيم قراردادها”

درخواست مشاوره با وکیل های پایه یک دادگستری بنیاد درخواست وقت ملاقات