دادگستری شهرستان شیراز

Date of completion:

Link:

Description:

دادگستری شهرستان شیراز

بحق دادگستری شهرستان شیراز یکی از بهترین دادگستری های سطح کشور است بنحوی که می توان آن را الگویی تمام عیار برای ادارات و مراجع ایران معرفی کرد.
نظم سازمانی، دقت،سرعت،احترام و التزام کاری در تمامی ساعات کاری مشهود است.
#

https://www.instagram.com/p/BU32-_ihvol/

درخواست مشاوره با وکیل های پایه یک دادگستری بنیاد درخواست وقت ملاقات